BEVEREN – Schoorhavenweg

Beveren
Graven onder de Waaslandhaven.

Het ‘Logistiek Park Waaslandhaven Fase West’ omvat de ontwikkeling van een ca. 61 hectaren groot landbouwgebied tot een bedrijventerrein. Omwille van de grote impact en de gekende archeologische rijkdom van de Scheldepolders, werden aan dit project voorwaarden gesteld voor zogenaamd preventief archeologisch onderzoek. In de verkennende fase van dit onderzoek, uitgevoerd door GATE- Archaeology, werd dan ook een bijzonder uitgestrekt complex (ca. 25 hectaren) van prehistorische vindplaatsen ontdekt.

De opgraving van zo'n prehistorische site gebeurt heel nauwgezet. Het terrein wordt opgedeeld in een raster, waarna elk vak laagje per laagje afgegraven wordt. De verzamelde aarde wordt vervolgens fijn uitgezeefd, in de hoop minuscule zaden of stukjes silex te vinden. Op die manier is de volledige opgraving van een dergelijke gigantische site uit de prehistorie nagenoeg onmogelijk binnen de beschikbare tijd. Daarom werd door het agentschap Onroerend Erfgoed een traject uitgetekend waarbij een wetenschappelijk verantwoorde selectie van het terrein nader werd geëvalueerd (ca. 6 hectaren). Dit gebeurde samen met specialisten van de UGent, KULeuven en Erfpunt, en in overleg met de Maatschappij Linkerscheldeoever. Uiteindelijk wordt via een opgraving ca. 1 hectare gedetailleerd onderzocht door het archeologisch bedrijf BAAC Vlaanderen. Het agentschap begeleidde nauwgezet de Maatschappij Linkerscheldeoever bij het opstellen van een bestek voor dit grote onderzoeksproject, en speelt de rol van adviseur bij de verdere uitvoering ervan.

Dankzij dit uitgebreid overleg en de betrokkenheid van specialisten van diverse instellingen en achtergronden (archeologen, natuurwetenschappers, bodemkundigen, …) kan zo op een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze een bijzonder belangrijke archeologische site worden geregistreerd en gedocumenteerd. Het project toont dat de samenwerking tussen de overheidsinstellingen, universiteiten, en de bedrijfsarcheologische wereld vlot kan verlopen, en tot bijzondere resultaten kan leiden. Bovendien is bij de uitvoering van dit project ruime aandacht besteed aan het vertalen van deze resultaten naar een breed publiek. Dit is een belangrijk en zelfs noodzakelijk aspect voor de creatie van maatschappelijk draagvlak en de bewustmaking van het grote nut van dergelijk onderzoek.

Project
Opgraving van een prehistorische site
Nieuwe functie
bedrijventerrein: Logistiek Park Waaslandhaven West
Oplevering
2018
Bedrijf
BAAC Vlaanderen, Gate-Archaeology