DILBEEK – Wolsemveld

Dilbeek
Opgraving van een Romeins villadomein.

In 2009 werden twee proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd op aangrenzende percelen in Dilbeek, naar aanleiding van een geplande woonverkaveling tussen de Lange Haagstraat, de Kauwenlaan en de Zuurweidestraat. Er waren vooraf geen archeologische gegevens gekend voor deze locatie, maar desondanks werd er een vrijwel volledig Romeins villadomein aangetroffen. Na het vooronderzoek kwam het volledige terrein in handen van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting. Met subsidies van de VMSW werd tussen 20 april en 11 augustus 2015 quasi het volledige villadomein opgegraven, onder leiding van Peter Weterings van bvba BAAC. Het agentschap Onroerend Erfgoed was als toezichthoudende overheid aanwezig op de werfvergaderingen, en deed minstens eenmaal per week een terreinbezoek.

Het omgrachte villadomein zelf was zo’n 5,5 ha groot. Het werd volledig opgegraven, inclusief een kleine buffer aan de buitenkant van de gracht. Slechts 40 cm onder het maaiveld trof men de stenen funderingen aan van een gebouw van ongeveer 30 bij 15 meter groot, samen met de resten van een vijftal kleinere stenen gebouwen. Het hoofdgebouw is naar alle waarschijnlijkheid de woning van de eigenaar. Er zijn concrete aanwijzingen dat de meeste van deze constructies een houten voorganger hadden. Rondom de stenen gebouwen werd, nog binnen de omgrachting, een omheining aangetroffen. Meer heuvelafwaarts vond men meerdere houten bijgebouwen, en sporen van artisanale activiteit. Volgens de archeologen gaat het hier om een op zichzelf staand boerderijcomplex, dat bewoond was in de 1ste en/of 2de eeuw na Christus, en landbouwproducten verhandelde met nabij gelegen Romeinse nederzettingen.

Hoewel dit villadomein in vergelijking met andere Romeinse sites eerder klein is en weinig materiaal opleverde, betreft het toch een heel belangrijke vondst. Het biedt ons immers een unieke kijk op de ontwikkeling van villadomeinen en het dagelijks leven daarbinnen. Het is een van de enige villadomeinen in Vlaanderen die volledig werden opgegraven. De resultaten van de opgraving worden momenteel uitgewerkt.

Project
Opgraving van een Romeinse villa
Nieuwe functie
verkaveling
Oplevering
2015
Bedrijf
bvba BAAC